http://yournewswire.com/study-pet-death-cancer/

Idag kl 13.00 skickade jag ut en skrivelse till samtliga ledamöter i Sveriges Riksdag.
Skrivelsen är ett öppet brev med flertalet bilagor som presenteras i sin helhet nedan.
Den kan även laddas ner i  PDF FORMAT VIA DENNA LÄNK

DATUM: 2017-04-05

FRÅN
– Mehdi Nodehi,
 biokemist & entreprenör
– Samt 15 988 medborgare som tar aktiv ställning emot ett obligatoriskt vaccinationsprogram

TILL
Samtliga ledamöter i Socialutskottet
Samtliga ledamöter i Sveriges Riksdag
Stockholm

BETRÄFFANDE SOFIA ARKELSTENS MOTION OM OBLIGATORISKT ALLMÄNT VACCINATIONSPROGRAM 2015/16:430

BÄSTE RIKSDAGSLEDAMOT,

Som biokemist, tidigare produktchef & affärsutvecklare inom vaccin- och bioteknikindustrin, så känner jag mig högst ansvarig att underrätta och tillhandahålla er en samling vetenskapliga studier och särskild information som bör uppmärksammas och beaktas inför omröstningen av motion 2015/16:430 den 4 maj i år.

Jag och tusentals andra informerade medborgare är djupt oroade och upprörda över Arkelstens motion då den bryter mot flera svenska lagar samt direkt förespråkar ett övertramp på en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, nämligen rätten för fullt friska individer att få bestämma över sin egen kropp.

Motionen strider direkt mot följande svenska lagar och skall därför inte få ligga till grund för proposition;

 REGERINGSFORMENS 2 KAP. 6 § (GRUNDLAGEN)

 6§ Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§.

 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN (1982:763), 2A §

2 a § Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt

 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
 2. vara lätt tillgänglig,
 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.
 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,
 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

 SMITTSKYDDSLAGENS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 KAP. 4§

4 § Smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet.

VACCINATIONER SKALL ENLIGT LAG FÖRBLI FRIVILLIGA

Som tydligt redovisat i Grundlagen (Regeringsformen) samt i Hälso- och sjukvårdslagen skall svensk sjukvård bygga på patientens självbestämmande och svenska medborgare är skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp.

BEGRUNDA BESLUTEN PÅ VETENSKAP & BEPRÖVAD ERFARENHET

Vidare är det även tydligt deklarerat i Smittskyddslagen att smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Om man då tar hänsyn till de vetenskapliga rapporter som presenteras i Bilaga 2 samt den beprövade erfarenhet om de livshotande vaccinationsbiverkningarsom läkemedelsverket dokumenterat (Se Bilaga 1), så blir det tydligt att Arkelstens motion även strider mot Smittskyddslagens allmänna bestämmelser.

Dessutom får inte smittskyddsåtgärder, enligt smittskyddslagen, vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. Innehållet i Bilaga 1, 2, 3 och 4 visar tydligt att obligatorisk vaccination aldrig kan vara försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa.

Denna öppna skrivelse till Riksdagens alla ledamöter uppmanar därför att svensk lag skall följas och att vaccinationsprogrammet skall förbli frivilligt.

BILAGOR TILL DENNA SKRIVELSE

 • Läkemedelsverkets egen rapportering av livshotande biverkningar som uppkommit till följd av vaccinationer under 2015.
 • En samling vetenskapliga studier som sammankopplar vacciner med en rad olika autoimmuna & neurologiska biverkningar.
 • Lista och yttrande av 44 läkare som varnar för vacciners allvarliga biverkningar.
 • Dokumenterade fall av vaccinationsskador i media & övriga relaterade artiklar.
 • Namnlista på 15 988 medborgare som motsätter sig ett obligatoriskt vaccinationsprogram.

BILAGA 1

LÄKEMEDELSVERKETS EGEN RAPPORTERING AV LIVSHOTANDE BIVERKNINGAR SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV VACCINATIONER BARA UNDER ÅRET 2015.

Läkemedelsverket producerar kvartalsvisa sammanställningar av biverkningsrapporter registrerade i den nationella biverkningsdatabasen BiSi. Nedan följer en sammanställning av alla biverkningar som uppstod till följd av vaccinationer under från 2015-01-01 till 2015-12-31.

Kvartal 1: 2015-01-01-2015-03-31 – 5 st. med livshotande biverkningsrapporter.

 • 14 månaders flicka fick livshotande mässlingsinfektion efter mässlingsvaccin: 2015-02-11, 14 månaders flicka anmälan efter Priorix: Measles post vaccine. LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.
 • Spädbarn fick livshotande andningsuppehåll och långsam hjärtrytm efter Infanrix och Prevenarvaccin: 2015-03-02, spädbarn, flicka anmälan efter Prevenar och Infanrix Hexa: Bradycardia, apnoea. LIVSHOTANDE.
 • 45-årig kvinna fick bl. a. livshotande allergichock, andnöd och astma efter Vaxigripvaccin:2013-12-19 uppföljning 2014-12-12, 45-årig kvinna, anmälan efter Vaxigrip: Palpitations, fatigue, injection site pruritus, vaccination site reaction, anaphylactic shock, c-reactive protein increased, muscular weakness, pain in extremity, sleep disorder, asthma och dyspnoea. LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.
 • 20-årig kvinna fick livshotande psykiska symptom efter Pandemrix: 2014-02-11 uppföljning 2014-12-08, 20-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix:Disturbance in attention, hypersomnia, burnout syndrome, depression.LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.
 • 12-årig flicka fick livshotande allergiska symptom efter Gardasil: 2014-08-04 uppföljning 2015-01-16, 12-årig flicka, anmälan efter Gardasil:Lip swelling, swollen tongue, angioedema, urticaria.LIVSHOTANDE. Ännu ej tillfrisknat.

Kvartal 2: 2015-04-01-2015-06-30 – 3 st med livshotande biverkningsrapporter

 • 2 månaders flicka fick livshotande tarmvred efter Rotateq-vaccin:
  2015-06-12 2 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral: Intestinal malrotation, volvulus of small bowel. LIVSHOTANDE Okänt förlopp.
 • 45-årig kvinna i livshotande tillstånd efter Vaxigrip: 2013-12-19 2015-06-09 Kvinna, 45 år, anmälan efter Vaxigrip: Palpitations, fatigue, injection site pruritus, anaphylactic shock, body temperature increased, c-reactive protein increased, fibromyalgia, muscular weakness, pain in extremity, sleep disorder, asthma, dyspnoea. LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.
 • 52-årig man fick livshotande neurologiska symptom efter TBE-vaccin:
  2015-04-23, 52-årig man, anmälan efter Fsme-immun (TBE vaccin):
  Loss of control of legs, dizziness, paraesthesia, dyspnoea.LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat

Kvartal 3: 2015-07-01 – 2015-09-30 – 7 st med livshotande biverkningsrapporter

 • 12 veckors pojke fick linshotande andningsuppehåll efter Infanrix och pneumokockvaccin:2015-07-16, 12 veckors pojke, anmälan efter Prevenar, Infanrix Hexa: LIVSHOTANDE biverkning. Tillfrisknat.
 • 4 månaders flicka fick livshotande tarmåkomma efter Rotateq:
  2015-08-10, 4 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral: Intussusception (ett tarmavsnitt trär upp sig på ett annat). LIVSHOTANDE Tillfrisknat.
 • 4 månaders hamnade i livshotande tillstånd och fick bestående men efter Rotateq, Synflorix (pneumokockvaccin) och Infanrix: 2015-08-20, 4 månaders flicka, anmälan efter Rotateq oral, Rotateq injektionsvätska, Synflorix Infanrix Hexa: Meningitis (hjärnhinneinflammation), sepsis (septisk chock), subdural haematoma, muscle spasms, haemorrhage intracranial (skallskada), petechiae (hudblödning). LIVSHOTANDE Bestående men.
 • 34-årig kvinna fick ALS efter Pandemrix: 2015-08-26, 34-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix: Amyotrophic lateral sclerosis. LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat. Diarie 2015-005285.
 • 11-årig flicka fick bl. a förlamning, gångstörning och självmordstankar efter Gardasil: 2014-12-18 uppföljning 2015-08-17, 11-årig flicka, anmälan efter Gardasil:Vomiting, fatigue, gait disturbance, malaise, pain in extremity, dizziness, headache, paralysis, syncope, suicidal ideation.LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.
 • 49-årig man fick bl. a. hjärtrubbning, artros och andningsstillestånd efter vaccin mot hepatit och difteri/stelkramp/kikhosta: 2015-08-12, 49-årig man, anmälan efter Boostrix, Twinrix: Ventricular tachycardia, constipation, fatigue, weight decreased, osteoarthritis, renal disorder, respiratory arrest, hypertension.
  LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.
 • 15-årig flicka fick livshotande skador och bestående men efter Gardasil:
  2015-08-20, 15-årig flicka, anmälan efter Gardasil: Arrhythmia, abdominal discomfort, coeliac disease, food allergy, house dust allergy, blood potassium decreased, asthma. LIVSHOTANDEBestående men.

Kvartal 4: 2015-10-01 – 2015-12-30 – 6 st med livshotande biverkningsrapporter

 • Ung kvinna fick livshotande narkolepsi efter Pandemrix:
  2015-09-11, uppföljning 2015-09-29, kvinna ungdom, anmälan efter Pandemrix:
  LIVSHOTANDE biverkning. Ännu ej tillfrisknat.
 • 34-årig kvinna fick ALS efter Pandemrix:
  2015-08-05, uppföljning 2015-10-29, 34-årig kvinna, anmälan efter Pandemrix:
  Amyotrophic lateral sclerosis. LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.
  Diarie 2015-005005.
 • 66-årig kvinna fick livshotande malign tumörsjukdom efter TBE-vaccin:
  2015-10-20, 66-årig kvinna, anmälan efter Fsme-immun (TBE vaccin):
  Diffuse large B-cell lymphoma. LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.
 • 84-årig man fick livshotande lunginflammation och bakterier i blodet av pneumokockvaccin:2015-12-02, 84-årig man, Pneumovax: Pneumonia pneumococcal, Streptococcal bacteraemia.LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.
 • 70-årig man fick ALS efter difteri och stelkrampsvaccin:
  2015-09-04, uppföljning 2015-11-20 70-årig man, anmälan efter diTeBooster vaccination: Optic nerve infarction, amyotrophic lateral sclerosis. LIVSHOTANDE Ännu ej tillfrisknat.
 • 2 månaders pojke fick livshotande tarmbesvär och missbildning efter Rotateq: 2015-09-09, uppföljning 2015-10-20 2 månaders pojke, anmälan efter Rotateq oral:Abdominal pain, enteritis, faeces discoloured, haematochezia, vomiting, general physical health deterioration, dehydration.LIVSHOTANDE Sjukhusvård, missbildning. Tillfrisknat.

BILAGA 2

LISTA & SAMMANFATTNING AV OBEROENDE VETENSKAPLIGA STUDIER

Titlarna på alla vetenskapliga publikationer är oförändrade, d.v.s. har sin ursprungliga formulering på engelska. Klicka på direktlänken under varje titel för att direkt gå till den officiella vetenskapliga sammanfattningen (s.k. abstract) av publikationen på engelska.

(1) ASIA – AUTOIMMUNE/INFLAMMATORY SYNDROME INDUCED BY ADJUVANTS

Under 2011 publicerades en banbrytande vetenskaplig studie som för första gången korrelerade effekten av vaccinadjuvanser till en rad olika autoimmuna sjukdomar. Detta definierande av ett nytt syndrom korrelerat till adjuvanser i vaccin uppmuntrade ytterligare forskare att undersöka och bekräfta korrelationerna mellan adjuvanser och autoimmuna sjukdomar.

(2) SJÖGREN’S SYNDROME: ANOTHER FACET OF THE AUTOIMMUNE/INFLAMMATORY SYNDROME INDUCED BY ADJUVANTS (ASIA).

En vetenskaplig studie från 2014 som till stor del genomfördes vid universitetet i Rom i Italien, länkade användandet av vaccinadjuvanser till en kronisk autoimmun sjukdom som kallas Sjögrens syndrom. Sjögrens syndrom orsakar en kronisk obalans i de fuktproducerande körtlarna i kroppen. Symtom på Sjögrens syndrom inkluderar; muntorrhet, torra ögon, torr hud, kronisk hosta, torrhet i slidan, domningar i armar och ben, trötthet, muskel & ledvärk och sköldkörtelproblem.

(3) ALUMINUM’S ROLE IN CNS-IMMUNEN SYSTEM INTERACTIONS LEADING TO NEUROLOGICAL DISORDERS

En annan studie, som under 2013 utfördes av forskare vid Universitetet i British Columbia, presenterar information och data som korrelerar aluminium-adjuvans med olika neurologiska sjukdomar.Forskarna påvisar aluminiums potential att kunna framkalla skador på olika nivåer i det centrala nervsystemet (CNS). Skador som ger upphov till neuron-död och slutligen systemfel.

(4) ALUMINUM AS AN ADJUVANT IN CROHN’S DISEASE INDUCTION.

Precis som titeln på denna studie antyder, så belyser den aluminium-adjuvansens roll i inducering av Crohns sjukdom. Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som verkar ha genomgått en nästintill epidemisk ökning i modern tid.

(5) ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION WITH VACCINES CONTAINING ADJUVANTS.

I en s.k. ”cross-sectional” studie som genomfördes på reumatologi och immunologi institutionen på ett sjukhus kopplat till universitetet i Guadalajara i Mexiko, så blev 120 nyligen vaccinerade patienter undersökta under en tid i syfte att mäta frekvensen av autoimmuna och inflammatoriska biverkningar. Resultatet av studien bekräftar hur vaccin-adjuvans kan medföra autoimmuna/inflammatoriska biverkningar.

(6) ALUMINUM HYDROXIDE INJECTIONS LEAD TO MOTOR DEFICITS AND MOTOR NEURON DEGENERATION.

I denna studie visar forskare att aluminiumhydroxid-injektioner leder till degenerering av neuroner, som i sin tur orsakar olika problem i motoriken.

(7) ALUMINUM VACCINE ADJUVANTS: ARE THEY SAFE?

I ytterligare en studie som utförts av Neural Dynamics Research Group på institutionen för Ophthalmology vid Universitet i British Columbia, så ifrågasätter forskare starkt den allmänt accepterade uppfattningen att aluminium i vacciner är säkra. De presenterar experimentell forskning som tydligt visar hur aluminium-adjuvans har potential att framkalla allvarliga immunologiska sjukdomar hos människor, såsom autoimmunitet, långsiktig hjärnhinneinflammation och ytterligare allvarliga neurologiska komplikationer

(8) BIOPERSISTENCE AND SYSTEMIC DISTRIBUTION OF INTRAMUSCULARLY INJECTED PARTICLES: WHAT IMPACT ON LONG-TERM TOLERABILITY OF ALUM ADJUVANTS?

Forskning som utförs av franska forskare länkar användningen av aluminium-adjuvans till; diffus myalgi, kronisk trötthet och kognitiv dysfunktion. Tyvärr är dock den fullständiga artikeln fortfarande enbart tillgänglig på franska.

(9) HUMAN PAPILLOMA VIRUS VACCINE AND PRIMARY OVARIAN FAILURE: ANOTHER FACET OF THE AUTOIMMUNE/INFLAMMATORY SYNDROME INDUCED BY ADJUVANTS.

I en studie som publicerades i American Journal of Reproductive Immunology, läggs det fram bevis på att HPV-vaccinet har potential att utlösa invalidiserande autoimmuna sjukdomar såsom ovariesvikt.

(10) ALUMINUM IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS): TOXICITY IN HUMANS AND ANIMALS, VACCINE ADJUVANTS, AND AUTOIMMUNITY.

Denna studie undersöker aluminiums neurotoxicitet hos människor och djur under olika förhållanden. Studien belyser att aluminium exponering hos vuxna kan leda till åldersrelaterade neurologiska skador såsom Alzheimers sjukdom. Och hos småbarn fann man en korrelation mellan antalet vacciner med aluminium-adjuvans och graden av autismspektrumstörningar (ASD).

(11) MERCURY NEUROTOXICITY: MECHANISMS OF BLOOD-BRAIN BARRIER TRANSPORT.

En studie publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift (precis som alla 10 ovan!) som heter Neuroscience & Biobehavioral visar hur metylkvicksilver (MeHg) är kapabel att inducera skador i centrala nervsystemet (CNS) genom migration in i hjärnan via blod-hjärnbarriären. MeHg är samma form av kvicksilver som förekommer i konserveringsmedlet Tiomersal.

 (12) DO ALUMINUM VACCINE ADJUVANTS CONTRIBUTE TO THE RISING PREVALENCE OF AUTISM?

Som titeln på denna vetenskapliga studie antyder undersöker den om vaccin-adjuvans kan ha en direkt roll i den ökande förekomsten av autismspektrumstörningar (ASD) bland allmänheten. Resultaten visar att barn från länder med den högsta ASD förekomsten även har den högsta exponeringen av aluminium från vacciner. Ökningen av exponeringen av aluminium-adjuvans korrelerar signifikant med den ökning av ASD-prevalens i USA som iakttagits under de senaste två decennierna. Studien visar också att det finns en korrelation mellan mängden aluminium som administreras till förskolebarn och den nuvarande förekomsten av ASD i sju västländer, särskilt vid 3-4 månaders ålder. Resultaten visar att det kan finnas ett starkt samband mellan aluminium i vacciner och uppkomsten av ASD.

(13) ARE THERE NEGATIVE CNS IMPACTS OF ALUMINUM ADJUVANTS USED IN VACCINES AND IMMUNOTHERAPY?

Denna studie ser över befintlig litteratur och vetenskapliga publikationer om aluminiums neurotoxicitet och ifrågasätter användningen av aluminiumsalter som vaccinadjuvans då de anser att aluminium inte bara har en direkt toxisk effekt på nervsystemet, men också en potentiell förmåga att påverka och utlösa autoimmunitet. Forskarna uttrycker oro över den ökande användningen av aluminiumsalter som vaccin-adjuvans på grund av dess förmåga att påverka det centrala nervsystemet (CNS), utlösa autoimmuna och inflammatoriska reaktioner samt förmåga att förändra genuttryck.

YTTERLIGARE VETENSKAPLIGA STUDIER OM BIEFFEKTERNA AV VACCINATIONER

Det rekommenderas starkt att på egen hand söka vidare bland de tusentals oberoende forskningsstudier som bekräftar vaccinationers allvarliga och långtgående samt livsförändrande biverkningar.

I databasen Med Science Research kan man finna en gedigen samling av dessa tusentals vetenskapliga studier.

DIREKTLÄNK TILL MED SCIENCE RESEARCH: http://medscienceresearch.com/

BILAGA 3

LISTA & YTTRANDEN AV 44 LÄKARE SOM VARNAR FÖR VACCINERS ALLVARLIGA BIVERKNINGAR

 1. Nancy Banks – ‪http://bit.ly/1Ip0aIm
 2. Russell Blaylock – ‪http://bit.ly/1BXxQZL
 3. Shiv Chopra – ‪http://bit.ly/1gdgh1s
 4. Sherri Tenpenny – ‪http://bit.ly/1MPVbjx
 5. Suzanne Humphries – ‪http://bit.ly/17sKDbf
 6. Larry Palevsky – ‪http://bit.ly/1LLEjf6
 7. Toni Bark – ‪http://bit.ly/1CYM9RB
 8. Meryl Nass – ‪http://bit.ly/1DGzJsc
 9. Raymond Obomsawin – ‪http://bit.ly/1G9ZXYl
 10. Ghislaine Lanctot – ‪http://bit.ly/1MrVeUL
 11. Robert Rowen – ‪http://bit.ly/1SIELeF
 12. David Ayoub – ‪http://bit.ly/1SIELve
 13. Boyd Haley PhD – ‪http://bit.ly/1KsdVby
 14. Rashid Buttar – ‪http://bit.ly/1gWOkL6
 15. Roby Mitchell – ‪http://bit.ly/1gdgEZU
 16. Ken Stoller – ‪http://bit.ly/1MPVqLI
 17. Mayer Eisenstein – ‪http://bit.ly/1LLEqHH
 18. Frank Engley, PhD – ‪http://bit.ly/1OHbLDI
 19. David Davis – ‪http://bit.ly/1gdgJwo
 20. Dr Tetyana Obukhanych – ‪http://bit.ly/16Z7k6J
 21. Harold E Buttram – ‪http://bit.ly/1Kru6Df
 22. Kelly Brogan – ‪http://bit.ly/1D31pfQ
 23. RC Tent – ‪http://bit.ly/1MPVwmu
 24. Rebecca Carley – ‪http://bit.ly/K49F4d
 25. Andrew Moulden – ‪http://bit.ly/1fwzKJu
 26. Jack Wolfson – ‪http://bit.ly/1wtPHRA
 27. Michael Elice – ‪http://bit.ly/1KsdpKA
 28. Terry Wahls – ‪http://bit.ly/1gWOBhd
 29. Stephanie Seneff – ‪http://bit.ly/1OtWxAY
 30. Paul Thomas – ‪http://bit.ly/1DpeXPf
 31. Flera läkare, bl.a Dr Warren Levin – ‪http://bit.ly/1MPVHOv
 32. Richard Moskowitz – ‪http://bit.ly/1OtWG7D
 33. Jane Orient – ‪http://bit.ly/1MXX7pb
 34. Richard Deth – ‪http://bit.ly/1GQDL10
 35. Lucija Tomljenovic – ‪http://bit.ly/1eqiPr5
 36. Dr Chris Shaw – ‪http://bit.ly/1IlGiBp
 37. Susan McCreadie – ‪http://bit.ly/1CqqN83
 38. Mary Ann Block – ‪http://bit.ly/1OHcyUX
 39. David Brownstein – ‪http://bit.ly/1EaHl9A
 40. Jayne Donegan – ‪http://bit.ly/1wOk4Zz
 41. Troy Ross – ‪http://bit.ly/1IlGlNH
 42. Philip Incao – ‪http://bit.ly/1ghE7sS
 43. Jeff Bradstreet – ‪http://bit.ly/1MaX0cC
 44. Robert Mendelson – ‪http://bit.ly/1JpAEQr

BILAGA 4


DOKUMENTERADE FALL AV VACCINATIONSKADOR I MEDIA & ÖVRIGT RELATERADE LÄNKAR/ARTIKLAR

 1. ”DE VACCINEREDE PIGER” (MED ENGELSK TEXT) ÄR EN DANSK DOKUMENTÄR OM HPV VACCINET GARDASIL OCH DEN VÅG AV ALLVARLIGA BIEFFEKTER SOM SKAPAT STOR SKANDAL I DANMARK SE FILMEN I SIN HELHET HÄR: https://youtu.be/GO2i-r39hok
 1. STORT MISSNÖJE BLAND VACCINSKADADE
  Över 300 personer skadades av vaccinet som skulle skydda mot svininfluensan och fick den obotliga sjukdomen narkolepsi
  ARTKELN I HELHET: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/stort-missnojde-bland-vaccinskadade
 1. 64 SVENSKAR: SPRUTAN FÖRSTÖRDE VÅRA LIV
  ARTKELN I HELHET: http://www.expressen.se/nyheter/longread/64-svenskar-sprutan-forstorde-vara-liv/
 1. SOCIALSTYRELSEN OM KOPPLINGEN MELLAN VACCINATION & NARKOLEPSI:
  ”En ökad risk att insjukna har konstaterats bland barn, ungdomar och unga vuxna efter vaccination med Pandemrix 2009–2010.”LÄS MER HÄR: http://www.socialstyrelsen.se/narkolepsi
 1. ÅNGRAR UPPMANING TILL MASSVACCINERINGEN
  Trots att han själv tvivlade uppmanade Göran Stiernstedt till en massvaccinering mot svininfluensan. Som Sveriges Kommuner och Landstings expert vägde hans ord tungt. Nu ångrar Göran Stiernstedt att han höll inne med sina tvivel, rapporterar SVT. LÄS MER HÄR: http://www.expressen.se/nyheter/angrar-uppmaning-till-massvaccineringen/
 1. FICK NARKOLEPSI – EFTER VACCINATIONEN
  16-årige Simon insjuknade i narkolepsi strax efter han vaccinerat sig mot svininfluensa.
  LÄS MER HÄR: https://www.svd.se/fick-narkolepsi–efter-vaccinationen
 1. ”JAG DRABBADES HÅRT AV INFLUENSAVACCINET”
  Trelleborgs Allehanda: Årets influensavaccin heter Fluarix, men innehåller samma viruslika partiklar som i Pandemrix vaccinet. Detta skall enligt Läkemedelsverket genomföras under hösten med nya vaccinationer, fastän vi blev drabbade så hårt förra gången med hemska kroniska biverkningar. Cirka 270 barn och ungdomar fick Narkolepsi , cirka 125 barn och vuxna fick andra hemska kroniska neurologiska biverkningar.
  LÄS MER HÄR: http://www.trelleborgsallehanda.se/insandare/jag-drabbades-hart-av-influensavaccinet/
 1. ”FÖRLAMADES AV VACCINET”
  AFTONBLADET: Ida, 27, ville skydda sig mot svininfluensan – nu kan hon knappt gå: ”det är ett helvete”.
  LÄS MER HÄR: http://www.aftonbladet.se/halsa/article14320806.ab
 1. BLEV SVÅRT SJUK EFTER VACCINET
  Värmlands Folkblad: Berit Stridsberg fick snabbt veta av sin läkare att hennes symptom kunde ha kopplingar till vaccinet. Läkaren skickade in en anmälan till Läkemedelsverket och det visade sig att 49 andra personer har reagerat på ungefär samma sätt. Berit Stridsberg hittade senare en blogg på nätet som heter ”livet efter sprutan” där kunde hon läsa om och få kontakt med närmare 80 andra med liknande symptom. Bland dem fanns fem andra värmlänningar varav den yngsta är fem år.
  LÄS MER HÄR: http://www.vf.se/uncategorized/blev-svart-sjuk-efter-vaccinet/
 1. EPIDEMILOGEN LARS OLOF KALLINGS OM MASSVACCINERING: INGEN HAR TAGIT ANSVAR
  Lars Olof Kallings, internationellt erkänd expert vid epidemier, vacciner och folkhälsoarbete och med en bakgrund inom både WHO (Världshälsoorganisationen) och FN, samt som mångårig chef för Smittskyddsinstitutet varnar för att det finns mycket överdriven information som inte är medicinskt motiverat. ”Lita inte blint på WHO, deras beslut är inte alltid medicinskt motiverade.”, säger han bland annat, som själv alltså arbetat på WHO.ARTIKELN I HELHET: https://www.svd.se/superepidemilogen-om-massvaccineringen-mest-upprord-ar-jag-over-att-ingen-tagit-ansvar
 1. JÄV VID BESLUT OM VACCIN
  Svenska Dagbladet uppger att Socialstyrelsen i november 2006 tillsatte en grupp experter för att utreda en fråga om jäv vid beslut om ett vårtvaccin, men vad som hände sen är oklart.Den person på Socialstyrelsen som ledde vaccinarbetet säger till Svenska Dagbladet att han var medveten om att de tre hade fått betalt för upprepade uppdrag åt vaccinföretag men att det var de bästa experterna som fanns att tillgå.ARTIKELN I HELHET: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/jav-vid-beslut-om-vaccin
 1. TOM JEFFERSON EPIDEMILOG VID DET HÖGT ANSEDDA COCHRANE INSTITUTET: IFRÅGASÄTTER WHO’S ÄNDRING AV DEFINITIONEN ”PANDEMI” I MAJ 2009
  SVTs Aktuellt frågar sig hur befogad skräcken kring svininfluensan var, och om det verkligen handlade om en pandemi. En högt ansedd forskare och epidemiolog redogör i inslaget för hur WHO’s ändring av vad som definierar en ”Pandemi” i maj 2009 har urholkat pandemi-begreppet och gynnar mest vaccinindustrin.SE INSLAGET HÄR: https://www.youtube.com/watch?v=weed-S5dbKg
 1. ANNIKA LINDE, STATSEPIDEMILOG VID SMITTSKYDDSINSTITUTET VARNAR OM ATT DET KAN FÖREKOMMA S.K. ”VÄNSKAPSKORRUPTION” MELLAN VACCINTILLVERKARNA & WHOLYSSNA PÅ HELA INSLAGET PÅ SVERIGES RADIO: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/54488?programid=3164
 1. HUNDRATALS DRABBADE I NORSK VACCINSKANDALDN: ”Hundratusentals norska ungdomar användes som försökskaniner i ett omstritt vaccinexperiment. Tio år efter det att projektet lades ner exporterades vaccinet till Nya Zeeland. Nu kräver hundratals norrmän skadestånd för det odugliga vaccinets biverkningar. Även barn i på Nya Zeeland har drabbats.”ARTIKELN I HELHET: http://www.dn.se/nyheter/varlden/hundratals-drabbade-i-norsk-vaccinskandal/

BILAGA 5

NAMNLISTA PÅ 15 988 SVENSKA MEDBORGARE SOM VILL STOPPA OBLIGATORISKA VACCINATIONER

15 988 svenska medborgare har hittills tagit aktiv ställning emot ett obligatoriskt vaccinationsprogram.

Av respekt för medborgarnas integritet samt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) så kommer namnen på dessa individer inte att publiceras i detta dokument, som i övrigt är öppen för allmänheten att ta del av.

För fullständig namnlista, se bifogad fil i e-postutskicket som gick ut till riksdagsledamöter & socialutskottet den 5 april 2017.

2017-04-05 MEHDI NODEHI

Välj ett språk

Copyright © 2017 Iterated Reality. All Right Reserved.

http://newsvoice.se/2017/06/22/giftiga-nanopartiklar-vacciner/

http://newsvoice.se/2017/06/22/giftiga-nanopartiklar-vacciner/

http://vaccin.me/2014/02/16/mpr-vaccinet-kan-starta-en-autoimmun-reaktion-wakefields-fynd-om-sambandet-mellan-tarmskador-och-autism-bekraftat/

_____________________________________________________

Kopierat fr FB grupp: What vets don't tell you

We lost our beloved Shelby this past week. She was 4 years old and in peak physical condition. Took her in 8 days prior to her death to receive her annual physical and vaccinations. She was vaccinated against rabies, bordatella, Lyme's disease and got a 4-in-1 Lepto cocktail, including an influenza, parvo, lepto and one other disease. Three days later, she acted a bit odd. Four days later, she still acted odd but spent a good part of the day playing with a dog friend and chasing Frisbees--her all time favorite thing to do, next to hunting. Five days later, she barely moved and ate only a little. Chalked it up to exhaustion. Six days later, she would not eat at all and did not want to move. Took her immediately to an animal hospital and they did blood tests. She had no platelets visible and only 40 for a white blood cell count. Suspicion was that her bone marrow was attacking her blood. After antibiotics for suspected pneumonia (x-ray showed fluid in her lungs--turned out to be blood) and steroids, she had a bone marrow biopsy and was scheduled for a transfusion. She died while being prepped for that transfusion. I believe that she was over-vaccinated and her immune system kicked it into overdrive, causing her own body to kill itself. We are devastated and I'm trying to get the word out to everyone. Don't vaccinate if they are already immune. Don't give too many vaccines at once. If anyone wants to share this story, go to my facebook page and share it. Thanks.

Hundratals hundar fick biverkningar

https://www.facebook.com/PlanetPaws.ca/videos/1404799696261575/

Titta o lyssna på ovanstående länk

Vaccinering av hundar fortsätter att vara den enskilt största källan till biverkningar av djurläkemedel, åtminstone av dem som rapporteras. 

Publicerad: 2015-05-06 11:01 Skriven av: Alexander Kristofersson

Vanligaste läkemedelsområdet i biverkningsrapporterna 2014, antal fall
1. Immunologiska medel, 191 
2. Antiparasitära medel, 107
3. Rörelseapparaten, 71

Djuren som biverkningar rapporterats för oftast, antal fall
1. Hundar, 264
2. Katter, 84
3. Hästar, 78

486 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur sändes in till Läkemedelsverket under 2014. Det innebär en ökning sedan året innan, då antalet var 418.

Husdjuren toppar listan. Mer än hälften av rapporterna avser hundar, och vaccinering är den klart största enskilda orsaken till biverkningarna hos dem.

– Vi får inte särskilt många rapporter om misstänkta biverkningar som inträffar vid behandling av produktionsdjur. Det är viktigt att även dessa misstänkta biverkningar rapporteras, säger Peter Ekström, veterinär vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Veterinärer är skyldiga att rapportera vissa biverkningar men även djurägare och andra som sköter djur uppmuntras att anmäla biverkningar. Mängden anmälningar är viktig eftersom enstaka anmälningar sällan räcker för att fastslå orsakssamband mellan läkemedlet och symtomen. Svenska fall rapporteras även till en EU-gemensam biverkningsdatabas.

I tio fall rapporteras att människor fått negativa reaktioner efter kontakt med veterinärläkemedel. Sju av dem gäller djurägare som kommit i kontakt med fästinghalsbandet Scalibor.

 ___________________________________________________________________________

Att vaccinera eller inte vaccinera?!?!? är det verkligen så svårt val???? 
Tänk Dig detta! Du har två äpplen ett äpple är förgiftat med neurotoxiskt kvicksilver, antibiotika, glyfosat (den giftiga ingrediensen i ogräsmedlet RoundUp), aluminium , formaldehyd, karbolsyra, desinfektionsmedlet betapropiolakton, och etylenglykol - även kända som frostskyddsmedel mm mm och det andra äpplet är inte förgiftat 
Du vet inte vilket av äpplena som är förgiftat med dessa gifter och kemikalier, för det syns inte utanpå. Skulle Du frivilligt ta ett av dessa äpplen med vetskapen om att det kan vara det som innehåller dessa gifter och kemikalier som du kommer att äta upp och få dessa gifter och kemikalier inuti Din kropp?

Vaccinationer är inte bara bra

Kolla gärna dessa länkar o läs texen om du  tycker att man ska vaccinera våra hundar-Jag är helt emot vaccin!!!  Det är pengar i detta-från läkemedelsindustrin och det ska mörkas om vaccinationsbiverkningar o andra biverkningar av medicin -helt klart.

https://www.facebook.com/PlanetPaws.ca/?pnref=story

 

 http://vaccin.me/2016/02/08/darfor-hoppade-brandy-vaughan-av-lakemedelsindustrin-och-tron-pa-vaccin/

 

Här kommer jag att dela med mig av information om vaccinationers biverkningar-Har själv valt att inte vaccinera min hundar mera efter att jag har läst mycket om biverkningar som kan bli av vaccin- Det innehåller en massa kemiska ämnen som inte kan vara bra att spruta in i små valpar som inte har sina organ värdigutvecklade-det är bättre dom får ett bra immunförsvar själv än att få det försvagat av vacciner. Jag vet att det inte är alla som håller med mig i detta ämne-Men alla gör som dom vill och jag väljer bort utställningar- Utställningsmeriter och rosetter framför en frisk individ-det är viktigast för mig. 

______________________________________________________________________________________Denna text är kopierad från Theresia Henriksson som är Homeopat och kunnig i vaccinationer det finns även en sida på fb som heter Vaccinationers biverkningar och kan även rekommendera en bok som heter Vaccintationers biverkningar och skador som är skriven av en läkare.

Jag fick upp mina ögon för vacciners farlighet efter att min häst fick en mag/tarmstörning efter en vanlig årlig vaccinering. Detta medförde att han svällde upp runt magpartiet, fick en sprutande diarré och inte tog upp näringen som han skulle. Att han inte tog upp näringen såg man klart o tydligt då pälsen inte växte fastän det blev vinter och kallt, samt att hovarna inte växte. Hovvården blev billig under dessa 8 månader som gick innan jag fick tag på en djurhomeopat som kunde hjälpa honom med mag/tarmstörningen. Alla andra försök med olika magkurer, veterinär, kiropraktor, massage etc var bortkastade. Endast homeopatmedlet hjälpte hästen och på en vecka så var hästens mage ok igen.

Text: Theresia Henriksson / Bild: Freedigitalphoto

Detta var tio år sedan och sedan den dagen så har jag ägnat mycket tid till att förkovra mig i vaccineringens historia och verkan och ffa biverkningar av vacciner. Jag blev snabbt varse om att världen inte såg ut som jag trodde. Jag läste böcker från Dr Viera Scheibner, som är den som kan mest om vacciner i hela världen och då i synnerhet kopplingen till vaccinskador. Jag läste böcker av veterinärer/djurhomeopater, kompendier, sammanställningar, statistik, gick på föreläsningar, hade kontakt med vaccinskadeexperter och sökte på nätet. De första åren hittade jag inte riktigt så mycket information på nätet i detta ämne men bara de senaste åren så har det exploderat med länkar till Youtubefilmer och andra informationsforum som lätt går att få upp om man söker på vaccinrelaterade ord.

Händelsen med min häst fick mig att själv läsa till djurhomeopat under två år. Redan under utbildningen började jag behandla olika djur men mest handlade det om hästar, hundar och katter. Jag hade läst någonstans att de som får problem som härstammar från vacciner får det inom 3 månader från vaccintillfället. I alla fall 80% får de första 3 månaderna. 20% får problem efter 3 månader från vaccintillfället. Detta började jag undersöka, när jag fick ett djur i behandling och det har visat sig stämma.

Biverkningar

Och vad är då problem som härleds till vacciner? Det är allt man kan tänka sig. I akut skede kan djuret få feber, hjärnhinneinflammation, kramper eller kollaps mm. Men subakut så är liksom på barn öroninflammationer på hund en mycket vanlig biverkning. Andra vanliga problem är som tidigare skrivet mag/tarmstörningar, rinnande ögon, mentala förändringar/störningar, hältor, bölder, allergier, eksem, klåda, sköra klor/hovar med dålig kvalitet mm. Ett säkert tecken är när djuret får pälsproblem. Antingen så tappar/fäller djuret pälsen i kopiösa mängder hela tiden eller så tappar djuret inte pälsen alls ex efter vintern då det under våren skall ske ett pälsbyte.

Organ kollaps med autoimmuna sjukdomar som följd är inget ovanligt, med resultat i livslång medicinering och försämrad livskvalitet. Nästan det första djurägaren får höra av veterinär är många gånger att djuret blivit allergisk mot maten och sedan börjar dyra utredningar som i slutändan leder till dyr specialmat.

Men alla sjukdomar föranleds av någon händelse. De kommer inte bara av sig själva. 

Man bör fråga sig varför alla våra nya sjukdomar o diagnoser vi människor fått under de senaste femtio åren helt plötsligt exploderat nu också på djursidan. Dessa fanns inte förr. ”Gubbåkomman” artros har krupit ned i åldrarna. Jag kan köpa att en gammal hund drabbas av artros om den levt ett slitsamt liv m dålig näring. Men att artroser numer anses som vanligt på en tvåårig hund är inte en normal utveckling!

Vad händer vid vaccinering?

Hur gör man kopplingen vacciner och artros då? Svavel är en viktig mineral vi dagligen skall få i oss och får vi inte det påverkas bl a muskler och leder, brosk mm. Ett typiskt tecken på svavelbrist är bl a återkommande muskelinflammationer. Äter man organiskt svavel som MSM så brukar artroser lindras och avta i degeneration samt muskelinflammationerna försvinna.

I vacciner finns det oftast flera tungmetaller men ffa kvicksilver. Kvicksilver binder åt sig svavel. Enligt en undersökning har människan störst brist på svavel men jag TROR att hundar och hästar ligger på samma nivå om inte sämre, då de vaccineras med många och täta sprutor under sin livstid. Dessutom så innehåller ett hundvaccin 100 mikrogram kvicksilver mot humanvaccinet som ligger på 50 mikrogram. Hur går det ihop om man tittar till mängden och storleken på mottagaren?

Man kan dessutom inte jämföra mängden tungmetaller i vacciner mot mängden man får i sig via maten ffa från fisk. Det är en väldig skillnad att få detta injicerat i blodet utan att passera den naturliga inkörsporten via munnen och mag/tarmkanalen, där huvuddelen av vårt immunförsvar finns. Immunförsvarets uppgift är att hindra bakterier och virus att komma ut i blodet.

Detta kringgås när vi ger vacciner och det blir en chock för kroppen som i vissa fall kan leda till kollaps eller döden. En del reagerar på tungmetallerna i vaccinet och andra reagerar på själva viruset. En del reagerar på båda två. Kvicksilver och andra tungmetaller är giftigt och carcinogent. Man kan inte på förhand veta vad de reagerar på men man kan i alla fall garantera att djuret kommer att reagera om det är det minsta nedsatt under vaccintillfället. Har djuret en pågående infektion som ex virus eller ett rinnande öga eller öroninflammation under vaccintillfället så kommer mer problem inom 3 månader, i de allra flesta fall. Vem kan garantera att ens djur är fullt frisk vid vaccinationen? Ingen.

Hela vaccinteorin bygger på att man sprutar in ett eller flera antigen i kroppen som sedan kroppen skall bilda antikroppar mot. Problemet är att barns immunförsvar inte är utvecklat innan de är 3 år vilket i praktiken innebär att de har svårt att bilda antikroppar, vilket i sig gör att immunförsvaret slår bakut när det tvingas bilda AK. Detta gäller också djuren som små, innan deras immunförsvar är riktigt utvecklat. Dessutom så kan man ju ifrågasätta utvecklingen av immunförsvaret efter x antal vaccineringar injicerats. Det blir helt klart inte en normal utveckling då immunförsvaret får arbeta på högvarv redan från första sprutan. Kroppen arbetar febrilt med att försöka göra sig av med den främmande substansen som intagit systemet.

Inte sällan slutar det med att ett organ inte orkar mer utan kollapsar. Ex bukspottkörteln, sköldkörteln el dyl. Vaccinerna triggar individens svaga punkter. En del har levern som svag punkt, en del har huden – andra har magen eller öron etc. Man kan titta lite på föräldrarna till djuret – vart deras svaga länk ligger, för att få en ledtråd till sitt eget djurs svaga punkt.

Det är inte sjukdomarna som är ärftliga, för hade de varit det hade vi känt till dem under århundraden men de är alla i princip nya och de har exploderat på senare år – det är dispositionen till att få dem, som är ärftliga. Men utlösande orsak är oftast vaccinering. Det är en obeskrivlig stress för kroppen att bli vaccinerad och det är individuellt hur djuren reagerar.

Det går åt oerhörda mängder näring för kroppen att försöka ta hand om viruset och gifterna som sprutas in och man måste näringsboosta kroppen så mkt det går vid vaccinering. Många skriver om att c-vitaminförlusten kan bestå upp till ett år efter vaccinering men det är lite förenklat. All näring går åt och det är också här individuellt vilka blockeringar djuret kan få.

Får djuret ex ett försämrat kalciumupptag, vilket ligger i vissa djurs disposition, så kommer det djuret sannolikt inte att bli helt okej utan en behandling som går djupare på energin som med exempelvis homeopati, akupunktur eller frekvensbehandling, är min erfarenhet. Det spelar ingen roll hur mycket kalcium man eldar på till djuret. Är upptaget stört så kan djuret inte ta upp kalciumet. Sedan kan man spekulera i hur länge man klarar sig utan ett optimalt kalciumupptag. Jag som homeopat vet i alla fall symptomen på detta men det är en helt annan föreläsning. =)

I Australien säger kennelägare att det tar fyra generationer av vaccinerade hundar att förstöra en ras och att det tar fyra generationer av ovaccinerade hundar att få en frisk individ igen.

Rabiesvaccinet förödande

Inget vaccin är hälsofrämjande men skall man titta på ett som sticker ut så är det ffa rabiesvaccinet. I USA så ser veterinärerna att rabiesvaccinet oftast ger mentala förändringar på hundarna och även fysiska. Hundarna får som en livslång rabies light med ett aggressivare beteende, rädslor, hals och magproblem mm. Amerikanske veterinären och djurhomeopaten Don Hamilton anser att det är bättre att låta bli att vaccinera hundarna mot rabies, då deras livskvalitet försämras avsevärt och att de oftast måste tas bort i förtid pga deras mentala o fysiska men efter vaccinet. Det är bättre att hunden har ett kvalitetsliv fullt ut och att man tar bort den ifall den får rabies, tycker Hamilton.

Jag har haft x antal rabiesvaccinerade hundar i min behandling både i Sverige och utomlands och detta Hamilton skriver stämmer helt, enligt min erfarenhet. Djur kan bli mentalt förändrade av andra vacciner också men rabiesvaccinet blir så tydligt på de djuren som fått det.

Kennelhostavaccinet verkar vara föga verksamt då många hundar får just kennelhosta inom 3 mån från vaccinering. Varför vaccinera mot något som inte dödligt? Säkerligen skulle sjukdomen stärka den egna hundens immunförsvar om kennelhostan skulle inträffa IRL.

Valpsjuka samt parvovirus kan vara dödligt om individen försvagas eller är äldre. Bästa försvar har man återigen om hundens eget immunförsvar är på topp. Själv skulle jag boosta med kolloidalt silver (joniserat silver) både förebyggande och akut, vilket tar död på virus, bakterier samt svamp och är helt ofarligt.

Akuta vs kroniska sjukdomar

Har man panik angående akuta sjukdomsutbrott så vill jag att man tar sig en tankeställare: Är detrimligt att ersätta de akuta sjukdomarna med kroniska problem eller i värsta fall döden?

Jag har hört och läst så många föräldrar och djurägare som säger att de inte skulle förlåta sig själva om deras barn/djur skulle få någon akut sjukdom som är vaccinerbar. Jag brukar kontra med att de heller inte skulle förlåta sig själva om deras barn/djur fick kroniska sjukdomar för resten av livet pga vacciner. Problemet är bara att de flesta inte kan sätta detta i samband med vaccinerna, men när man läst och satt sig in i detta ämne är det så uppenbart.

Det hela blir dessutom solklart när man jämför vaccinerade individer med ovaccinerade. Det är som natt och dag i sjukdomsutbrott, skador, virushantering och kvalitet på livet. De ovaccinerade behöver nästan inte alls uppsöka veterinären. Hur många gånger har man inte hört att de friskaste individerna är stallkatterna? Numera vet jag varför.

När det enda fallet av den dödliga sjukdomen Blåtunga dök upp så mobiliserade man djurvårdare som ställde upp som vaccineringspersonal ute på gårdarna nedåt i landet. Nedan kan ni läsa om resultatet av den vaccineringen. Dessa rapporter kom från flera gårdar och vem ersätter dessa bönder idag? Nä, just det…..

Vaccinering av elittränade djur

Inom travsporten så bestämde man efter ett hästinfluensautbrott under vintern 2008 att fr o m okober 2009 skulle samtliga travhästar vaccineras. Många inom travet har medvetet inte vaccinerat sina hästar då de vet att vacciner kan vara dåligt för enskilda individer. Här handlar det om så mycket pengar i rörelse så man är intresserad av allt som gör hästarna starkare. En viktig aspekt är då bl a att undvika onödiga vacciner på hästarna. Redan en vaccinering är onödig, tyvärr.

Vi som kan detta med vacciner och har läst på under några år varnade för vad som skulle komma att hända efter oktober -09 då vaccintvånget infördes. Jag hade kontakt med en travjournalist per mail där jag skrev att man troligen kommer se en tendens till ökade kolikfall, mag/tarmstörningar, hjärtmuskelinflammationer etc.

Sannolikt kommer man se fler sk ”dödsstörtningar” på banan. Journalisten tyckte jag hade en intressant åsikt och nämnde att en viss känd veterinär också var skeptisk till vaccineringen och jag var nr 2 som uttryckt min negativa syn på saken. Jag skrev att han skulle vänta och summera vad som hänt inom ett halvår – år.

Sedan okt -09 har rekordmånga dödsstörtningar inträffat runtom på banorna – inte bara under tävling utan också i träning. Det blev så många att folk började reagera och kommentera detta, både runt banorna och i pressen, så tillslut tillsattes en kommité som skulle utreda varför så många dödsstörtningar skett inom travet under en intensiv tid. Jag är klart skeptisk till att de kommit fram till orsaken.

Det är mycket vanskligt att vaccinera en individ som är så högpresterande som våra travhästar idag. Det går åt så mycket näring redan, att hålla kroppen i form för att orka träna o tävla på elitnivå. Vaccinerna kommer in som en enorm slukare av näring och störande moment i o m virus och gifter som kroppen skall ta sig an.

Det krävs mycket av immunförsvaret under den kommande tiden och de flesta travtränare känner inte till detta och har inte tid att låta hästen vila ut denna påtvingade infektion och giftansamling. Redan dag två och tre efter vaccination har jag sett att man börjar jogga hästarna igen, tyvärr. Är inte kroppen redo då så blir det i värsta fall kollaps vilket många gånger orsakas av hjärtmuskelinflammation på sporthästarna. När hästen sedan segnar ned och dör några veckor eller månader senare kan de flesta inte relatera till vaccineringen.

Stelkramp

För några år sedan fick jag åta mig fall av stelkramp på flera föl på en gård. Innan vi förstod att det var stelkramp hade minst tre föl dött. Veterinären visste inte vad som var fel utan trodde det handlade om fölsjuka m blodförgiftning. När jag sedan fick höra om symptomen på fölen via telefon så hörde jag att det handlade om stelkramp. Det visade sig att stona hade fått stelkrapsvaccin några veckor innan fölning. Detta gick rakt ned i fostren och de föddes med stelkramp. Den gården förlorade flera föl den våren pga denna vanskliga vaccinering. Veterinären hävdade med facit i hand att fölen hade fått i sig stelkrampsbakterier via jorden de åt men det går inte att få stelkramp på det viset. I sådana fall skulle mer eller mindre alla hästar få stelkramp någon gång i livet. För att stelkramp skall utvecklas skall Tetanusbakterien bli inkapslad (utan syre) i en nervbana och det sker alltid via ett skär eller sticksår.

Hundar och katter får inte stelkramp.

Är det några som absolut inte får vaccineras så är det dräktiga/gravida och de med kroniska sjukdomar, sk högriskgrupper kallad av vårdapparaten. Det blir problem. Se bara på Blåtungevaccineringen och dess offer.

Vacciner känsliggör individen

En gård som tog hand om katter som inga andra ville ha hade omkring 25 st katter. De vaccinerade alla katter mot kattpest, som var hemma när veterinären kom på besök. Samtliga katter som fick vaccinet fick kattpest medan de katterna som inte var hemma under veterinärbesöket klarade sig – och blev inte ens smittade. Efter det slutade gården vaccinera katterna. Det finns enligt Dr Viera Scheibner inte ett enda vaccin i hela världen som är bevisat säkert eller effektivt och denna kattpesthändelse är bara ett exempel av många, på detta. Vaccinerna känsliggör individen för just de sjukdomarna.

Det finns mycket att syna beträffande vacciner och dess historia och jag behandlar många vaccinskadade djur. Jag vet i alla fall idag att man inte kan lura naturen. Naturen hittar alltid nya virus eller sätt att eliminera individer. Vi kommer inte att komma runt det den kemiska vägen. Bara genom att samspela med naturen och ta vad naturen erbjuder oss i form av läkning och proper näring börjar vi närma oss ett helande på sikt.

Text: Theresia Henriksson / Bild: Freedigitalphoto

Hemsida Djurhomeopat

Läs mer om rabies

Läs mer om blåtunga

20 oktober 2006 av z_Adde&Arne i valpforum (28 svar)

12 veckors valp död av vaccination - hjälp!

Hej! en vän till mig vaccinerade sin valp för bla - valpsjuka "3 månaders vaccinationen" 
Valpen var 12 veckor och blev vaccinerad på bagarmossens djursjukhus under dagen.   

På kvällen var blev valpen sjuk och på väg till veterinären så dog den. 
Veterinären viftade bort detta med att "valpen kanske har ätit nått olämpligt" och blivit förgiftad. Sen fick hon inte ta med sig sin döda valp hem och blev tvungen att fylla i ny registrering för valpen som redan var död. 

kostnaderna för att bekräfta att valpen var död samt omändertagande - blev 2090kr 
Papper hade tidigare skickas till agria med verinärbesiktning från uppfödaren men agria menar att besiktningen var för gammal. Så nu står min vän och hennes 12 årige dotter med en död valp och kan inte göra någonting! för att inte tala om den smärta och sorg detta medföljer för familjen. 

Någon som har tips på hur man kan stämma vetrinären? för det är rätt uppenbart att det var vaccenationen som ställde till det. Men hur bevisar man det när vetrinären var snabb nog att skylla ifrån sig och behålla samt skicka iväg valpen! 

vetrinären påtalade att vissa biverkningar kunde förekomma efter vaccinationen och för att minska risken för detta så tog hon bort kennelhostan och skrev in en ny tid för det. 

Några tips? råd 
Hjälp!

Den tidigare fullt friska Lucy Hinks kan varken gå eller tala efter att ha injicerats med den tredje dosen av vaccinet Cervarix, ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer. De svåra sviterna gör att hon sover upp till 23 timmar per dag. Nu varnar Lucys föräldrar för biverkningarna av vaccinet, rapporterar den brittiska tidskriften Daily Mail.

I september 2008 började det brittiska hälsodepartementet med ett nationellt HPV-vaccinationsprogram för unga flickor. Programmet innebär att alla flickor erbjuds vaccin mot humant papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer. Föräldrarna har möjlighet att göra ett medvetet val och kan tacka nej men det kan vara svårt som förälder att förstå vad en vaccinering kan ge för konsekvenser.

Sprutan förändrade livet

I maj fick den engelska skolflickan Lucy Hink i Port Carlisle, den tredje vaccinationssprutan som ingår i vaccinationsprogrammet för HPV. Den sprutan kom att förändra både Lucys och hennes föräldrars liv dramatiskt. Lucy fick en mycket allvarlig reaktion några veckor efter att hon vaccinerats som medförde att hon hamnade i ett närmast vegetativt tillstånd och i behov av vård dygnet runt.

-Vissa nätter har jag varit så orolig att jag har vaknat flera gånger bara för att försäkra mig om att hon fortfarande andas, säger Lucys mamma till Daily Mail.

Lucy hade tidigare reagerat på MPR-vaccin (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund) och därför hade Lucys mamma oroat sig för eventuella biverkningar innan HPV-vaccinationen, men blivit lugnad när skolsköterskan försäkrat henne om att biverkningar var ytterst ovanliga.

– Vi känner oss lurade eftersom vi och de flesta föräldrar litar på hälsovårdsmyndigheterna när det gäller våra barns liv, säger Lucys mamma.

Uppmanar föräldrar att ta läsa om vaccinets biverkningar

Lucys föräldrar vill nu uppmana alla andra föräldrar att ta reda på eventuella biverkningar av vaccinet Cervarix.

– Jag önskar att ingen ska behöva gå igenom det vi fått göra, säger Lucys mamma, och fortsätter:

– Jag vill uppmana föräldrar att ta reda på alla fakta, samla så mycket information som möjligt. Bestäm själv vad som är rätt för ditt barn.

Enligt läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline som tillverkar Cervarix, tar man alla rapporter om biverkningar på största allvar.

Nästan 4500 biverkningsreaktioner på HPV-vaccinet har rapporterats sedan vaccinationsprogrammet började. Bland de mer allvarliga har förekommit fall av Guillain-Barrés syndrom, liksom de diagnoser som Lucy nu bekräftats lida av; myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom.

Gratis vaccinering i Sverige

I Sverige har Socialstyrelsen beslutat att HPV-vaccination ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet från den 1 januari 2010 till flickor födda 1999 och senare när de går i årskurs 5-6. Även äldre flickor i åldern 13-18 år (flickor födda efter 1/1 1993) ska erbjudas vaccinet kostnadsfritt enligt uppgifter från SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) informationssida.

Upphandlingen av vaccinet har fördröjts i landstingen på grund av en domstolsprocess mellan de två läkemedelsföretagen Sanofi Pasteur MSD med vaccinet Gardasil och Glaxo Smith Kline med vaccinet Cervarix.

Örebro läns landsting meddelade nyligen på sin informationssida att man inte kommer att vänta längre utan förbereder vaccineringen på flickor födda 1993 på länets vårdcentraler och även andra landsting förväntas följa efter.

Mycket läsvärt

Vaccinationer är inte bara bra

Här kommer jag att dela med mig av information om vaccinationers biverkningar-Har själv valt att inte vaccinera min hundar mera efter att jag har läst mycket om biverkningar som kan bli av vaccin- Det innehåller en massa kemiska ämnen som inte kan vara bra att spruta in i små valpar som inte har sina organ värdigutvecklade-det är bättre dom får ett bra immunförsvar själv än att få det försvagat av vacciner. Jag vet att det inte är alla som håller med mig i detta ämne-Men alla gör som dom vill och jag väljer bort utställningar- Utställningsmeriter och rosetter framför en frisk individ-det är viktigast för mig. 

______________________________________________________________________________________Denna text är kopierad från Theresia Henriksson som är Homeopat och kunnig i vaccinationer det finns även en sida på fb som heter Vaccinationers biverkningar och kan även rekommendera en bok som heter Vaccintationers biverkningar och skador som är skriven av en läkare.

Jag fick upp mina ögon för vacciners farlighet efter att min häst fick en mag/tarmstörning efter en vanlig årlig vaccinering. Detta medförde att han svällde upp runt magpartiet, fick en sprutande diarré och inte tog upp näringen som han skulle. Att han inte tog upp näringen såg man klart o tydligt då pälsen inte växte fastän det blev vinter och kallt, samt att hovarna inte växte. Hovvården blev billig under dessa 8 månader som gick innan jag fick tag på en djurhomeopat som kunde hjälpa honom med mag/tarmstörningen. Alla andra försök med olika magkurer, veterinär, kiropraktor, massage etc var bortkastade. Endast homeopatmedlet hjälpte hästen och på en vecka så var hästens mage ok igen.

Text: Theresia Henriksson / Bild: Freedigitalphoto

Detta var tio år sedan och sedan den dagen så har jag ägnat mycket tid till att förkovra mig i vaccineringens historia och verkan och ffa biverkningar av vacciner. Jag blev snabbt varse om att världen inte såg ut som jag trodde. Jag läste böcker från Dr Viera Scheibner, som är den som kan mest om vacciner i hela världen och då i synnerhet kopplingen till vaccinskador. Jag läste böcker av veterinärer/djurhomeopater, kompendier, sammanställningar, statistik, gick på föreläsningar, hade kontakt med vaccinskadeexperter och sökte på nätet. De första åren hittade jag inte riktigt så mycket information på nätet i detta ämne men bara de senaste åren så har det exploderat med länkar till Youtubefilmer och andra informationsforum som lätt går att få upp om man söker på vaccinrelaterade ord.

Händelsen med min häst fick mig att själv läsa till djurhomeopat under två år. Redan under utbildningen började jag behandla olika djur men mest handlade det om hästar, hundar och katter. Jag hade läst någonstans att de som får problem som härstammar från vacciner får det inom 3 månader från vaccintillfället. I alla fall 80% får de första 3 månaderna. 20% får problem efter 3 månader från vaccintillfället. Detta började jag undersöka, när jag fick ett djur i behandling och det har visat sig stämma.

Biverkningar

Och vad är då problem som härleds till vacciner? Det är allt man kan tänka sig. I akut skede kan djuret få feber, hjärnhinneinflammation, kramper eller kollaps mm. Men subakut så är liksom på barn öroninflammationer på hund en mycket vanlig biverkning. Andra vanliga problem är som tidigare skrivet mag/tarmstörningar, rinnande ögon, mentala förändringar/störningar, hältor, bölder, allergier, eksem, klåda, sköra klor/hovar med dålig kvalitet mm. Ett säkert tecken är när djuret får pälsproblem. Antingen så tappar/fäller djuret pälsen i kopiösa mängder hela tiden eller så tappar djuret inte pälsen alls ex efter vintern då det under våren skall ske ett pälsbyte.

Organ kollaps med autoimmuna sjukdomar som följd är inget ovanligt, med resultat i livslång medicinering och försämrad livskvalitet. Nästan det första djurägaren får höra av veterinär är många gånger att djuret blivit allergisk mot maten och sedan börjar dyra utredningar som i slutändan leder till dyr specialmat.

Men alla sjukdomar föranleds av någon händelse. De kommer inte bara av sig själva. 

Man bör fråga sig varför alla våra nya sjukdomar o diagnoser vi människor fått under de senaste femtio åren helt plötsligt exploderat nu också på djursidan. Dessa fanns inte förr. ”Gubbåkomman” artros har krupit ned i åldrarna. Jag kan köpa att en gammal hund drabbas av artros om den levt ett slitsamt liv m dålig näring. Men att artroser numer anses som vanligt på en tvåårig hund är inte en normal utveckling!

Vad händer vid vaccinering?

Hur gör man kopplingen vacciner och artros då? Svavel är en viktig mineral vi dagligen skall få i oss och får vi inte det påverkas bl a muskler och leder, brosk mm. Ett typiskt tecken på svavelbrist är bl a återkommande muskelinflammationer. Äter man organiskt svavel som MSM så brukar artroser lindras och avta i degeneration samt muskelinflammationerna försvinna.

I vacciner finns det oftast flera tungmetaller men ffa kvicksilver. Kvicksilver binder åt sig svavel. Enligt en undersökning har människan störst brist på svavel men jag TROR att hundar och hästar ligger på samma nivå om inte sämre, då de vaccineras med många och täta sprutor under sin livstid. Dessutom så innehåller ett hundvaccin 100 mikrogram kvicksilver mot humanvaccinet som ligger på 50 mikrogram. Hur går det ihop om man tittar till mängden och storleken på mottagaren?

Man kan dessutom inte jämföra mängden tungmetaller i vacciner mot mängden man får i sig via maten ffa från fisk. Det är en väldig skillnad att få detta injicerat i blodet utan att passera den naturliga inkörsporten via munnen och mag/tarmkanalen, där huvuddelen av vårt immunförsvar finns. Immunförsvarets uppgift är att hindra bakterier och virus att komma ut i blodet.

Detta kringgås när vi ger vacciner och det blir en chock för kroppen som i vissa fall kan leda till kollaps eller döden. En del reagerar på tungmetallerna i vaccinet och andra reagerar på själva viruset. En del reagerar på båda två. Kvicksilver och andra tungmetaller är giftigt och carcinogent. Man kan inte på förhand veta vad de reagerar på men man kan i alla fall garantera att djuret kommer att reagera om det är det minsta nedsatt under vaccintillfället. Har djuret en pågående infektion som ex virus eller ett rinnande öga eller öroninflammation under vaccintillfället så kommer mer problem inom 3 månader, i de allra flesta fall. Vem kan garantera att ens djur är fullt frisk vid vaccinationen? Ingen.

Hela vaccinteorin bygger på att man sprutar in ett eller flera antigen i kroppen som sedan kroppen skall bilda antikroppar mot. Problemet är att barns immunförsvar inte är utvecklat innan de är 3 år vilket i praktiken innebär att de har svårt att bilda antikroppar, vilket i sig gör att immunförsvaret slår bakut när det tvingas bilda AK. Detta gäller också djuren som små, innan deras immunförsvar är riktigt utvecklat. Dessutom så kan man ju ifrågasätta utvecklingen av immunförsvaret efter x antal vaccineringar injicerats. Det blir helt klart inte en normal utveckling då immunförsvaret får arbeta på högvarv redan från första sprutan. Kroppen arbetar febrilt med att försöka göra sig av med den främmande substansen som intagit systemet.

Inte sällan slutar det med att ett organ inte orkar mer utan kollapsar. Ex bukspottkörteln, sköldkörteln el dyl. Vaccinerna triggar individens svaga punkter. En del har levern som svag punkt, en del har huden – andra har magen eller öron etc. Man kan titta lite på föräldrarna till djuret – vart deras svaga länk ligger, för att få en ledtråd till sitt eget djurs svaga punkt.

Det är inte sjukdomarna som är ärftliga, för hade de varit det hade vi känt till dem under århundraden men de är alla i princip nya och de har exploderat på senare år – det är dispositionen till att få dem, som är ärftliga. Men utlösande orsak är oftast vaccinering. Det är en obeskrivlig stress för kroppen att bli vaccinerad och det är individuellt hur djuren reagerar.

Det går åt oerhörda mängder näring för kroppen att försöka ta hand om viruset och gifterna som sprutas in och man måste näringsboosta kroppen så mkt det går vid vaccinering. Många skriver om att c-vitaminförlusten kan bestå upp till ett år efter vaccinering men det är lite förenklat. All näring går åt och det är också här individuellt vilka blockeringar djuret kan få.

Får djuret ex ett försämrat kalciumupptag, vilket ligger i vissa djurs disposition, så kommer det djuret sannolikt inte att bli helt okej utan en behandling som går djupare på energin som med exempelvis homeopati, akupunktur eller frekvensbehandling, är min erfarenhet. Det spelar ingen roll hur mycket kalcium man eldar på till djuret. Är upptaget stört så kan djuret inte ta upp kalciumet. Sedan kan man spekulera i hur länge man klarar sig utan ett optimalt kalciumupptag. Jag som homeopat vet i alla fall symptomen på detta men det är en helt annan föreläsning. =)

I Australien säger kennelägare att det tar fyra generationer av vaccinerade hundar att förstöra en ras och att det tar fyra generationer av ovaccinerade hundar att få en frisk individ igen.

Rabiesvaccinet förödande

Inget vaccin är hälsofrämjande men skall man titta på ett som sticker ut så är det ffa rabiesvaccinet. I USA så ser veterinärerna att rabiesvaccinet oftast ger mentala förändringar på hundarna och även fysiska. Hundarna får som en livslång rabies light med ett aggressivare beteende, rädslor, hals och magproblem mm. Amerikanske veterinären och djurhomeopaten Don Hamilton anser att det är bättre att låta bli att vaccinera hundarna mot rabies, då deras livskvalitet försämras avsevärt och att de oftast måste tas bort i förtid pga deras mentala o fysiska men efter vaccinet. Det är bättre att hunden har ett kvalitetsliv fullt ut och att man tar bort den ifall den får rabies, tycker Hamilton.

Jag har haft x antal rabiesvaccinerade hundar i min behandling både i Sverige och utomlands och detta Hamilton skriver stämmer helt, enligt min erfarenhet. Djur kan bli mentalt förändrade av andra vacciner också men rabiesvaccinet blir så tydligt på de djuren som fått det.

Kennelhostavaccinet verkar vara föga verksamt då många hundar får just kennelhosta inom 3 mån från vaccinering. Varför vaccinera mot något som inte dödligt? Säkerligen skulle sjukdomen stärka den egna hundens immunförsvar om kennelhostan skulle inträffa IRL.

Valpsjuka samt parvovirus kan vara dödligt om individen försvagas eller är äldre. Bästa försvar har man återigen om hundens eget immunförsvar är på topp. Själv skulle jag boosta med kolloidalt silver (joniserat silver) både förebyggande och akut, vilket tar död på virus, bakterier samt svamp och är helt ofarligt.

Akuta vs kroniska sjukdomar

Har man panik angående akuta sjukdomsutbrott så vill jag att man tar sig en tankeställare: Är detrimligt att ersätta de akuta sjukdomarna med kroniska problem eller i värsta fall döden?

Jag har hört och läst så många föräldrar och djurägare som säger att de inte skulle förlåta sig själva om deras barn/djur skulle få någon akut sjukdom som är vaccinerbar. Jag brukar kontra med att de heller inte skulle förlåta sig själva om deras barn/djur fick kroniska sjukdomar för resten av livet pga vacciner. Problemet är bara att de flesta inte kan sätta detta i samband med vaccinerna, men när man läst och satt sig in i detta ämne är det så uppenbart.

Det hela blir dessutom solklart när man jämför vaccinerade individer med ovaccinerade. Det är som natt och dag i sjukdomsutbrott, skador, virushantering och kvalitet på livet. De ovaccinerade behöver nästan inte alls uppsöka veterinären. Hur många gånger har man inte hört att de friskaste individerna är stallkatterna? Numera vet jag varför.

När det enda fallet av den dödliga sjukdomen Blåtunga dök upp så mobiliserade man djurvårdare som ställde upp som vaccineringspersonal ute på gårdarna nedåt i landet. Nedan kan ni läsa om resultatet av den vaccineringen. Dessa rapporter kom från flera gårdar och vem ersätter dessa bönder idag? Nä, just det…..

Vaccinering av elittränade djur

Inom travsporten så bestämde man efter ett hästinfluensautbrott under vintern 2008 att fr o m okober 2009 skulle samtliga travhästar vaccineras. Många inom travet har medvetet inte vaccinerat sina hästar då de vet att vacciner kan vara dåligt för enskilda individer. Här handlar det om så mycket pengar i rörelse så man är intresserad av allt som gör hästarna starkare. En viktig aspekt är då bl a att undvika onödiga vacciner på hästarna. Redan en vaccinering är onödig, tyvärr.

Vi som kan detta med vacciner och har läst på under några år varnade för vad som skulle komma att hända efter oktober -09 då vaccintvånget infördes. Jag hade kontakt med en travjournalist per mail där jag skrev att man troligen kommer se en tendens till ökade kolikfall, mag/tarmstörningar, hjärtmuskelinflammationer etc.

Sannolikt kommer man se fler sk ”dödsstörtningar” på banan. Journalisten tyckte jag hade en intressant åsikt och nämnde att en viss känd veterinär också var skeptisk till vaccineringen och jag var nr 2 som uttryckt min negativa syn på saken. Jag skrev att han skulle vänta och summera vad som hänt inom ett halvår – år.

Sedan okt -09 har rekordmånga dödsstörtningar inträffat runtom på banorna – inte bara under tävling utan också i träning. Det blev så många att folk började reagera och kommentera detta, både runt banorna och i pressen, så tillslut tillsattes en kommité som skulle utreda varför så många dödsstörtningar skett inom travet under en intensiv tid. Jag är klart skeptisk till att de kommit fram till orsaken.

Det är mycket vanskligt att vaccinera en individ som är så högpresterande som våra travhästar idag. Det går åt så mycket näring redan, att hålla kroppen i form för att orka träna o tävla på elitnivå. Vaccinerna kommer in som en enorm slukare av näring och störande moment i o m virus och gifter som kroppen skall ta sig an.

Det krävs mycket av immunförsvaret under den kommande tiden och de flesta travtränare känner inte till detta och har inte tid att låta hästen vila ut denna påtvingade infektion och giftansamling. Redan dag två och tre efter vaccination har jag sett att man börjar jogga hästarna igen, tyvärr. Är inte kroppen redo då så blir det i värsta fall kollaps vilket många gånger orsakas av hjärtmuskelinflammation på sporthästarna. När hästen sedan segnar ned och dör några veckor eller månader senare kan de flesta inte relatera till vaccineringen.

Stelkramp

För några år sedan fick jag åta mig fall av stelkramp på flera föl på en gård. Innan vi förstod att det var stelkramp hade minst tre föl dött. Veterinären visste inte vad som var fel utan trodde det handlade om fölsjuka m blodförgiftning. När jag sedan fick höra om symptomen på fölen via telefon så hörde jag att det handlade om stelkramp. Det visade sig att stona hade fått stelkrapsvaccin några veckor innan fölning. Detta gick rakt ned i fostren och de föddes med stelkramp. Den gården förlorade flera föl den våren pga denna vanskliga vaccinering. Veterinären hävdade med facit i hand att fölen hade fått i sig stelkrampsbakterier via jorden de åt men det går inte att få stelkramp på det viset. I sådana fall skulle mer eller mindre alla hästar få stelkramp någon gång i livet. För att stelkramp skall utvecklas skall Tetanusbakterien bli inkapslad (utan syre) i en nervbana och det sker alltid via ett skär eller sticksår.

Hundar och katter får inte stelkramp.

Är det några som absolut inte får vaccineras så är det dräktiga/gravida och de med kroniska sjukdomar, sk högriskgrupper kallad av vårdapparaten. Det blir problem. Se bara på Blåtungevaccineringen och dess offer.

Vacciner känsliggör individen

En gård som tog hand om katter som inga andra ville ha hade omkring 25 st katter. De vaccinerade alla katter mot kattpest, som var hemma när veterinären kom på besök. Samtliga katter som fick vaccinet fick kattpest medan de katterna som inte var hemma under veterinärbesöket klarade sig – och blev inte ens smittade. Efter det slutade gården vaccinera katterna. Det finns enligt Dr Viera Scheibner inte ett enda vaccin i hela världen som är bevisat säkert eller effektivt och denna kattpesthändelse är bara ett exempel av många, på detta. Vaccinerna känsliggör individen för just de sjukdomarna.

Det finns mycket att syna beträffande vacciner och dess historia och jag behandlar många vaccinskadade djur. Jag vet i alla fall idag att man inte kan lura naturen. Naturen hittar alltid nya virus eller sätt att eliminera individer. Vi kommer inte att komma runt det den kemiska vägen. Bara genom att samspela med naturen och ta vad naturen erbjuder oss i form av läkning och proper näring börjar vi närma oss ett helande på sikt.

Text: Theresia Henriksson / Bild: Freedigitalphoto

Hemsida Djurhomeopat

Läs mer om rabies

Läs mer om blåtunga

Senaste kommentaren

07.11 | 08:54

Googla på Verm-X så får ni fram vart man kan beställa denna produkt/Marianne

25.10 | 19:51

Jag undrar var får jag tag i dessa produkter fick en lista men inget man lägger i vatten vill ha till hunden och mig själv har mycket dåligt immunförsvar

06.10 | 21:02

hej, vart köper man dessa produkterna? mvh grethel

28.09 | 19:13

Hej-Har beslutat att hon blir kvar-vi kämpar på här. Mvh Marianne

Dela den här sidan